home

โครงสร้างหน่วยงาน

 

    

นายธงไชย  ชมถนอม

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทตาก

 

 ส่วนวิชาการ

นายสมบัติ  วรรณพงษ์     ตำแหน่ง  วิศวกรโยธาชำนาญการ (ผอ.ส่วนวิชาการ)

                                               นายสวงษ์  เหล็กบุญเพ็ชร์          ตำแหน่ง  นายช่างโยธาชำนาญงาน

                                               นายศุภศิลป์  งามชมภู                ตำแหน่ง  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 

ส่วนปฏิบัติการ

นายสุรพงษ์     กิติประสาท     ตำแหน่ง  นายช่างโยธาอาวุโส  (ผอ.ส่วนปฏิบัติการ)

                                               นางเกษณี      คงสี                     ตำแหน่ง  นายช่างโยธาชำนาญงาน

                                               นายประสพ      แก้วโสมย์โสภี     ตำแหน่ง  นายช่างโยธาชำนาญงาน

                                               นายสุเมธ        ทองกก                ตำแหน่ง  นายช่างโยธาชำนาญงาน

                                               นายประพันธ์  วิจิตรวงศ์               ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน  (ช่วยราชการ)

 

ส่วนอำนวยการ

นางอัมพร  โพธิ์แจ่ม    ตำแหน่ง  นายช่างโยธาชำนาญงาน  (รักษาราชการแทน ผอ.ส่วนอำนวยการ)

                                              นางพีรยา     โสภา                        ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

                                              นางสาวณัฐฎาภรณ์  เพียยังคำ        ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน