home

แขวงทางหลวงชนบทตาก ดำเนินการปรับปรุงเครื่องหมาย อุปกรณ์จราจร

แขวงทางหลวงชนบทตาก ดำเนินการปรับปรุงเครื่องหมาย อุปกรณ์จราจร บนถนนสายตก.2012 แยกทางหลวงหมายเลข12.- บ. หินโค้ว อำเภอเมือง จังหวัดตาก เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป - มาอย่างสะดวก และปลอดภัย ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 26 ก.ค. 2561 18:00

แขวงทางหลวงชนบทตาก ดำเนินการปรับปรุงเครื่องหมาย อุปกรณ์จราจร

แขวงทางหลวงชนบทตาก ดำเนินการปรับปรุงเครื่องหมาย อุปกรณ์จราจร บนถนนสายตก.2012 แยกทางหลวงหมายเลข12.- บ. หินโค้ว อำเภอเมือง จังหวัดตาก เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป - มาอย่างสะดวก และปลอดภัย ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 26 ก.ค. 2561 18:00

แขวงทางหลวงชนบทตาก ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้วัชพืชบริเวณไหล่ทาง

แขวงทางหลวงชนบทตาก ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้วัชพืชบริเวณไหล่ทาง ถนนสายตก 5010 แยกทาง อบจ.-บ้านหนองเสือ อำเภอเมือง/บ้านตาก จังหวัดตาก เพื่อให้ 2 ข้างทางสวยงามประชาชนเดินทางด้วยความ ประทับใจ ตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 26 ก.ค. 2561 18:00

แขวงทางหลวงชนบทตาก ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้วัชพืชบริเวณไหล่ทาง

แขวงทางหลวงชนบทตาก ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้วัชพืชบริเวณไหล่ทาง ถนนสายตก 5010 แยกทาง อบจ.-บ้านหนองเสือ อำเภอเมือง/บ้านตาก จังหวัดตาก เพื่อให้ 2 ข้างทางสวยงามประชาชนเดินทางด้วยความ ประทับใจ ตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 26 ก.ค. 2561 18:00

แขวงทางหลวงชนบทตาก ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้วัชพืชบริเวณไหล่ทาง

แขวงทางหลวงชนบทตาก ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้วัชพืชบริเวณไหล่ทาง บนถนนสาย ตก. 1003 แยก ทล.1 - บ้านโป่งแดง อำเภอสามเงา/ บ้านตาก/เมือง จังหวัดตาก เพื่อให้ 2 ข้างทางสวยงามประชาชนเดินทาง ด้วยความประทับใจ ตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 25 ก.ค. 2561 17:15

ข่าวทั้งหมด
ประกวดราคาจ้างงานซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ตก.๔๐๐๘ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๒๐๖ - บ.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทตาก มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างงานซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ตก.๔๐๐๘ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๒๐๖ - บ.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๔๑๖,๖๓๕.๖๖ บาท (เจ็ดล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยสามสิบห้าบาทหกสิบหกสตางค์)

วันที่ : 26 ส.ค. 2560 10:59

ประกวดราคาจ้างงานซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ตก.๓๐๐๖ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๕ - บ้านวังผา อ.แม่สอด,อ.แม่ระมาด จ.ตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทตาก มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างงานซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ตก.๓๐๐๖ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๕ - บ้านวังผา อ.แม่สอด,อ.แม่ระมาด จ.ตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๓๓๖,๗๒๕.๓๑ บาท (แปดล้านสามแสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)

วันที่ : 26 ส.ค. 2560 10:57

ประกวดราคาจ้างงานซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ตก.๓๐๐๒ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๕ - บ.วังแก้ว อ.แม่สอด,อ.แม่ระมาด จ.ตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทตาก มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างงานซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ตก.๓๐๐๒ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๕ - บ.วังแก้ว อ.แม่สอด,อ.แม่ระมาด จ.ตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๔๑๔,๑๖๙.๑๓ บาท (เจ็ดล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทสิบสามสตางค์)

วันที่ : 26 ส.ค. 2560 10:55

ประกวดราคาจ้างงานซ่อมสร้างผิวทางพาราเคพซีล สาย ตก.๕๐๑๕ แยกทางหลวงชนบท ตก.๑๐๐๔ - บ้านแม่เชียงราย อ.สามเงา จ.ตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทตาก  มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างงานซ่อมสร้างผิวทางพาราเคพซีล สาย ตก.๕๐๑๕ แยกทางหลวงชนบท ตก.๑๐๐๔ - บ้านแม่เชียงราย อ.สามเงา จ.ตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๘๙๙,๗๘๖.๙๐ บาท (เจ็ดล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบหกบาทเก้าสิบสตางค์)

วันที่ : 26 ส.ค. 2560 10:53

ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างถนนสายเลียบแม่น้ำเมย ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทตาก มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างถนนสายเลียบแม่น้ำเมย ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๔๑๑,๖๓๔.๑๖ บาท (แปดล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสามสิบสี่บาทสิบหกสตางค์)

วันที่ : 26 ส.ค. 2560 10:50

ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างถนนสายแยก ทล.๑๑๓๒ - บ.มาบป่าแฝก ต.ตลุกกลางทุ่ง อ.เมือง จ.ตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทตาก  มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างถนนสายแยก ทล.๑๑๓๒ - บ.มาบป่าแฝก ต.ตลุกกลางทุ่ง อ.เมือง จ.ตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๗๐๐,๗๐๗.๓๙ บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนเจ็ดร้อยเจ็ดบาทสามสิบเก้าสตางค์)

วันที่ : 26 ส.ค. 2560 10:48

ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างถนนสายแยก ทล.๑๑๐๘ - บ.นาโบสถ์ ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทตาก  มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างถนนสายแยก ทล.๑๑๐๘ - บ.นาโบสถ์ ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๖๙๙,๑๐๘.๐๔ บาท (เก้าล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยแปดบาทสี่สตางค์)

วันที่ : 26 ส.ค. 2560 10:46

ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างถนนสายแยก ทล.๑๐๙๐ - บ.ซอระแตะ ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทตาก มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างถนนสายแยก ทล.๑๐๙๐ - บ.ซอระแตะ ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๗๐๑,๘๔๑.๙๙ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)

วันที่ : 26 ส.ค. 2560 10:44

ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างถนนสายแยก ทล.๑๐๕ - บ.ห้วยกระโหลก ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทตาก มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างถนนสายแยก ทล.๑๐๕ - บ.ห้วยกระโหลก ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๖๙๙,๓๐๑.๖๐ บาท (เก้าล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยเอ็ดบาทหกสิบสตางค์)

วันที่ : 26 ส.ค. 2560 10:41

ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างถนนสายแยก ทช.ตก.๔๐๐๑ - บ.มอรังงาม ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทตาก  มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างถนนสายแยก ทช.ตก.๔๐๐๑ - บ.มอรังงาม ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๗๐๑,๗๖๐.๗๘ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)

วันที่ : 26 ส.ค. 2560 10:38

ข่าวทั้งหมด

หน้า

 

  

อินทราเน๊ต
 

 

page