home

ประชาสัมพันธ์ "สายด่วนไทยนิยม" ประชาชนใกล้ชิดพึ่งพิงรัฐบาล กับ4ช่องทางที่สามารถร้องทุกข์ร้องเรียนต่อรัฐบาล บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

ประชาสัมพันธ์ "สายด่วนไทยนิยม" ประชาชนใกล้ชิดพึ่งพิงรัฐบาล กับ4ช่องทางที่สามารถร้องทุกข์ร้องเรียนต่อรัฐบาล บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

ค้นหา PSC 1111 -----แอปพลิเคชั้นนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางเพื่อให้ประชาชนสามารถร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือติดตามข่าวสาร จากรัฐบาลได้ด้วยตนเอง นอกเหนือจาก 4 ช่องทางหลักที่ได้เปิดให้บริการแล้ว ไม่ว่าจะเป็น หมายเลขสายด่วน 1111, ตู้ ป.ณ. 1111, เว็บไซต์ www.1111.go.th และศูนย์บริการประชาชน ณ ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งข้อมูลที่ ร้องเรียนผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นนี้ ประชาชนผู้ใช้บริการสามารถติดตามเรื่องได้จากแอปพลิเคชั่นได้ทันทึ หรือหากไม่สะดวกติดตามผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น ก็ยังสามารถติดตามเรื่องได้จากช่องทางอื่น 4 ช่องทางที่ได้กล่าวมา รัฐบาลมีเจตนารมณ์ที่จะเสริมสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันเพื่อนำไปสู่เสถียรภาพและประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย จึงมุ่งเน้นความเป็นอยู่ของประชาชนและความสงบเรียบร้อยของสังคม โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐ ในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ การแจ้งเบาะแสการ กระทำผิดกฎหมาย และการเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ คำติชมได้ด้วยตนเอง หรือผ่านทางจดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร และทางเว็บไซต์ ซึ่งเป็นช่องทางการให้บริการประชาชน ที่มีความรวดเร็ว สามารถให้บริการได้ตลอดเวลา จึงได้มีการจัดตั้งเว็บไซต์ “www.1111.go.th” เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยเรื่องราวที่เสนอจะได้รับการพิจารณา และแจ้งผลให้ทราบภายในเวลาอันสมควร
-----------------
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://www.1111.go.th/ หรือ link สายด่วนไทยนิยม ที่ปรากฎด้านล่างนี้ค่ะ

 

วันที่: 
พฤหัสบดี, พฤษภาคม 3, 2018 - 13:00