home

ประกวดตราสัญลักษณ์ "กรมทางหลวงชนบท"

ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานประกวดตราสัญลักษณ์ "กรมทางหลวงชนบท" ชิงโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและเงินรางวัลรวมกว่า 25,000 บาท สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 - 15 สิงหาคม 2561 ส่งผลงานด้วยตนเอง/ไปรษณีย์ ได้ที่ กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กรมทางหลวงชนบท เลขที่ 9 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 หรือ ส่งผลงานทาง E-mail : drrlogo@gmail.com และทาง ID.Line : 25824256 #สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-551-5188 หรือ 02-551-5190 และทาง Facebook กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

วันที่: 
พุธ, มิถุนายน 27, 2018 - 14:15