home

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

"พัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อ โครงข่ายทางให้สมบูรณ์ อย่างพอเพียงและยั่งยืน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน"

 

พันธกิจ

พัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท เพื่อสนับสนุนการคมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยว การพัฒนชายแดน การพัฒนาเมืองอย่างบูรณาการและยั่งยืน

แก้ไขปัญหาจราจรโดยสร้างทางต่อเชื่อม (Missing Link) ทางเลี่ยง (By Pass) และทางลด (Shortcut) รวมทั้งเป็นพี่เลี้ยง (Montor)

การพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น ในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

 ตลอดจนพัฒนาองค์กรตามยุทธศาสตร์ท้องถิ่น การพัฒนาระบบราชการไทย